حوزه مقاومت بسیج زهرای اطهر(س) فراشبند
بازدید:
تاريخ : 1395/10/07
حضور عظیم و خروشان مردمی در 9 دی 1388 تجلی بارزی از هویت و ماهیت انقلاب یعنی روح دیانت حاکم بر دلهای مردم بود.